RRETH VALEU-X

Përse VALEU-X

Projekti VALEU-X synon të japë një vlerë të shtuar të konsiderueshme në procesin e mësimdhënies në Shqipëri duke pajisur stafin akademik me kompetencat më bashkëkohore të mësimdhënies. Ajo u ofron IAL-ve shqiptare një shans të mirë për të eksploruar, zbatuar dhe shpërndarë praktikat e Ndërkombëtarizimit në Shtëpi për të rritur ekspozimin e studentëve dhe stafit të tyre në një kontekst akademik, ekonomik dhe shoqëror europian dhe ndërkombëtar. 

Projekti VALEU-X trajton ekspozimin e kufizuar të studentëve dhe stafeve akademike të universiteteve shqiptare ndaj përvojës ndërkombëtare të të mësuarit bashkëpunues virtual. Për këtë qëllim, ai propozon Lëvizjen Virtuale në aktivitete të përbashkëta mësimore bashkëpunuese të mbështetura nga teknologjia si një element efektiv fleksibël për Ndërkombëtarizimin në Shtëpi.

Një program gjithëpërfshirës për ngritjen e kapaciteteve për të lehtësuar transferimin intensiv të njohurive të ekspertëve midis anëtarëve të konsorciumit për të adresuar problemet e metodave të vjetëruara të mësimdhënies frontale ku në qendër është pedagogu, problemet e lëvizshmërisë së kufizuar fizike dhe problemet e përdorimit joefektiv të teknologjive te informacionit dhe komunikimit në Arsimin e Lartë në Shqipëri.

Objektivat

Objektivat specifike të VALEU-X janë si më poshtë:

  • Kualifikimi i stafit akademik në IAL-të shqiptare për kushte inovative të mësimdhënies dhe mësimit virtual.
  • Mbështetja e IAL-ve shqiptare në miratimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të ndërkombëtarizimit në shtëpi të bazuara në teknologjinë  e informacionit dhe integrimin e IAL-ve shqiptare në një rrjet global të “Lëvizjes Virtuale”.
  • Kualifikimi i personelit administrativ në IAL-të shqiptare për miratimin dhe njohjen e Lëvizjes Virtuale dhe të kombinuar si pjesë e strategjisë së tyre institucionale të ndërkombëtarizimit.

Except where otherwise noted, content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Partners