valeu-x

REZULTATET
Pikat kryesore dhe arritjet e deritanishme përfshijnë:

• Një raport i vlerësimit të nevojave për Mësimdhënien dhe Mësimin Virtual Bashkëpunues në Shqipëri

• Forumet e ekspertëve për të diskutuar Mësimin Bashkëpunues Virtual, Dixhitalizimin, Ndërkombëtarizimin në shtëpi dhe Mobilitetin Virtual me palët e interesuara dhe studentët të zhvilluara online në 12-13 maj 2020 dhe në Durrës në 23-27 shtator 2021

Një seri seminaresh kualifikimi E-Tutors për studentët shqiptarë të zhvilluara online nga 23 prilli deri më 25 qershor 2021. Një fragment i shkurtër i reflektimeve të pjesëmarrësve mbi përvojën e tyre të të mësuarit mund të shikohet këtu, dhe burimet mësimore janë të disponueshme këtu https:// Learning.valeu-x.eu/

• Një Vizitë Vëzhgimi & Aktivitet për Mbrojtjen e Punës të organizuar nga TU Dresden në internet më 6-8 dhjetor 2021

• Hapja e qendrave VALEU-X, të pajisura për të lejuar IAL-të shqiptare të arrijnë ndërkombëtarizim me cilësi të lartë të bazuar në TIK në ndërkombëtarizimin në vend dhe të zbatojnë lëndë të VCL

• Nënshkrimi i një Memorandumi Mirëkuptimi midis Partnerëve VALUE-X për të shprehur angazhimin e tyre për të bashkëpunuar dhe për të lehtësuar bashkëpunimin akademik. Ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit u mbajt në Universitetin Epoka në shtator 2021 me përfaqësues nga të gjithë partnerët e konsorciumit.

Except where otherwise noted, content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Partners