Nga data 6 deri më 8 dhjetor 2021, VALEU-X – SHKËMBIMI I UNIVERSITETEVE VIRTUALE SHQIPTARE EVROPIANE zhvilloi vizitën e tyre të vëzhgimit të stafit dhe takimin koordinues për mbrojtjen e punës, i cili u zhvillua online. Eric Schoop, Mattis Altmann, Lisa-Marie Langesee, Sebastian Schmidt, Florian Lenk, Nelli Ukhova, Maximilian Hubmann nga konsorciumi VALEU-X lehtësuan takimin, ofruan mbështetje logjistike dhe mblodhën autoritetet përkatëse, aktorët dhe përfituesit e programit.

Takimi u zhvillua për të përsëritur prioritetet strategjike të Programit VALEU-X dhe për të diskutuar masat e mundshme për të maksimizuar përfitimet e programit. Të gjithë partnerët e projektit ishin të pranishëm: Universiteti Turgut Ozal (EPOKA), Universiteti Luigj Gurakuqi i Shkodrës (UNISHK), Universiteti i Elbasanit, Aleksander Xhuvani (UNIEL), Universiteti Fan S. Noli Korçë (UNIKO), Universiteti Aleksander Moisu Durrës (UAMD) , Universiteti Europian i Tiranës (udhëheqësi i vendit të programit) (UET), shkolla ndërkombëtare për studime sociale dhe biznesi (ISSBS), Unioni i Universiteteve Mesdhetare (UNIMED), Technische Universität Dresden (Udhëheqës i Projektit) (TUD), së bashku me studentët që marrin pjesë në projekti.

Në përgjithësi, në takimin treditor u diskutua ndër të tjera problemet e universiteteve shqiptare lidhur me akreditimin dhe Erasmus+.
Prof. Dr. Eric Schoop dhe Mattis Altmann e konsiderojnë problemin e “Universitet”et shqiptare që ofrojnë deri tani vetëm përvoja margjinale të shkëmbimit në zonën e BE-së (fizike dhe virtuale), dhe integrimi i praktikës virtuale të mësimdhënies/mësimit në konceptet e universiteteve shqiptare ka qenë i pamjaftueshëm dhe duhet përmirësuar”.

Si zgjidhje, u sugjerua që “Mobiliteti Virtual i bazuar në aktivitetet e kombinuara të të mësuarit bashkëpunues të mbështetur nga teknologjia si një element efektiv fleksibël për ndërkombëtarizimin në shtëpi dhe përmirësimin e dukshmërisë, zbatimit dhe vëllimit të përvojave të shkëmbimit virtual”. Diskutimi shtjelloi masat që duhen marrë si kualifikimi i personelit akademik në IAL-të shqiptare mbi metodologjitë moderne pedagogjike dhe didaktike për mjedise inovative të mësimdhënies dhe të nxënit virtual, mbështetja e IAL-ve shqiptare në adoptimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të ndërkombëtarizimit të bazuar në TIK në shtëpi, dhe integrimi i IAL-ve shqiptare në një rrjet global për “Mobilitetin Virtual”, kualifikimi i personelit administrativ në IAL-të shqiptare për adoptimin dhe njohjen e Mobilitetit Virtual/Të Përzier si pjesë e strategjisë së tyre të ndërkombëtarizimit institucional.

Në veçanti, konsorciumi diskutoi projektimin e rastit të modulit pilot ndërkombëtar të planifikuar zakonisht. Duke vepruar kështu, partnerët synojnë të lançojnë një modul pilot të përbashkët ndërkombëtar të Shkëmbimit Virtual në semestrin e ardhshëm të verës, duke ndjekur modulet pilot VCL që funksionojnë në nivel lokal. Në një proces projektimi me 3 hapa në një tabelë të bardhë virtuale dhe bashkëpunuese, anëtarët e stafit akademik shqiptar nga të gjitha institucionet partnere identifikuan së bashku kërkesat për modulin e përbashkët. Kështu, pas raundit të parë të seminarit: formimi i një ontologjie të përbashkët me ndihmën e metodës së specifikimeve minimale, u përcaktuan elementet absolutisht të nevojshme të kursit. Së fundi, në një World Café virtuale, dimensionet “Cover Story”; “Detyrat”; Divizioni dhe rolet e grupit; “ECTS & Vlerësimi” u diskutuan nga 36 pjesëmarrësit dhe u specifikuan për rastin e synuar. Ju mund të merrni një përshtypje të vogël të rezultateve në figurën e mëposhtme.

Për më tepër, ndërsa praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra u përpunuan gjatë gjithë takimit 3-ditor, u ndërmorën hapa të mëtejshëm për të përmirësuar koordinimin ndërmjet partnerëve.
Dita e parë e takimit u fokusua në statusin e projektit VALEU-X dhe prioritetet e politikave, përfshiu një hyrje në modelet e projektimit didaktik dhe kornizën e strategjisë, dhe raporte mbi lëndët ku VCL do të njihet. Dita e dytë u fokusua në Mësimin Bashkëpunues Virtual – kontribut në projektimin e studimit të rastit, analitikën e të mësuarit në mësimin bashkëpunues virtual dhe finalizimin e modulit të të mësuarit bashkëpunues virtual. Dita e fundit iu kushtua partnerëve që ndanë perspektivat dhe diskutimet, statusin aktual të kurseve pilot lokale të VCL, konsultimet individuale dhe rishikimin e kolegëve të VCL-ve pilot lokale. Takimi u mbyll me një diskutim të frytshëm dhe me vendime lidhur me mbledhjen e radhës.