Në Shtator 2021, Partnerët e projektit VALEU-X u mblodhën në Shqipëri për Forumin e dytë të Ekspertëve. Me atë rast ata nënshkruan një Memorandum shumëpalësh të Mirëkuptimit. Ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit u mbajt në ambientet e Epoka me përfaqësues nga të gjithë partnerët e konsorciumit.

Qëllimi i këtij Memorandumi Mirëkuptimi (MOU) është të zgjerojë më tej lidhjet shkencore dhe të lehtësojë bashkëpunimin akademik midis institucioneve partnere, me fokus të veçantë në COIL (të mësuarit ndërkombëtar dhe bashkëpunues në internet) dhe ndërkombëtarizimin@home bazuar në Kornizën VCL (të mësuarit bashkëpunues virtual ) dhe aktivitetet e përbashkëta përkatëse në kontekstin e bashkëpunimit të projektit VALEU-X.

Institucionet nënshkruese shprehin përkushtimin e tyre për të bashkëpunuar në mënyrë aktive në projektet e COIL me të gjithë ose me partnerë individualë me marrëveshje reciproke. Përveç kësaj, ndërtimi i rrjeteve për akademikët dhe studentët në fusha të tjera disiplinore për të nxitur bashkëpunimin ndërdisiplinor të mësimdhënies, mësimdhënies dhe kërkimit shkencor theksohet gjithashtu në Memorandum.