Rreth

Në datat 12-13 maj 2020 mbajtëm Forumin tonë të parë të Ekspertëve mbi “Mësimdhënia dhe të nxënit Virtual Inovativ” i moderuar nga Technische Universität Dresden (TUD) nga Gjermania. Forumi është organizuar në tre sesione, një për stafin akademik, një për studentët dhe një për ekspertët dhe vendimmarrësit shqiptarë (përfshirë Ministrinë e Arsimit). Seancat u organizuan si një dhomë e lirë për diskutim mbi tema që përfshinin, ndër të tjera: Mësimin Virtual Bashkëpunues; Praktikat mësimore teknike dhe didaktike; Mjedisi dhe hapësirat e mësimit elektronik; Nxënësia digjitale e studentëve/stafit; Mjetet dhe platformat e mësimit dixhital.

Secili forum u prezantua me një mirëseardhje nga menaxheri i projektit të TUD, Mattis Altmann, një prezantim mbi konceptin e të mësuarit në bashkëpunim (VCL) nga Prof. Eric Schoop nga TUD, dhe një prezantim mbi rezultatet e “Raportit të Vlerësimit të Nevojave Shqiptare”. nga Dr. Besarta Vladi nga UET.

Programi

  • Sesioni i parë, e martë, 12 maj 2020 me Stafin Akademik nga IAL-të në Shqipëri
  • Sesioni i dytë, e martë, 12 maj 2020 me studentë nga IAL-të në Shqipëri
  • Sesioni i 3-të, e mërkurë, 13 maj 2020 me palë ndërkombëtare të interesit, mes të cilëve ekspertë nga Ministria Shqiptare e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë (ASCAL), Drejtoria e Tatimeve Korçë dhe Shkolla e Mesme e Ulët. “Sotir Gurra” Korçë.

Data

12-13 Maj 2020

Vendi i zhvillimit

Aktiviteti fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej në Tiranë, i organizuar nga Universiteti Europian i Tiranës. Për shkak të kufizimeve të COVID-19 ajo është zhvendosur në internet në të njëjtat data.
Pjesëmarrësit
Në Forumin e Ekspertëve morën pjesë 9 universitete nga 4 vende të ndryshme (Shqipëria, Sllovenia, Italia dhe Gjermania). Stafi akademik, studentët dhe ekspertët u ftuan për të marrë pjesë dhe për të gjallëruar diskutimet.

Pjesëmarrësit

Në Forumin e Ekspertëve morën pjesë 9 universitete nga 4 vende të ndryshme (Shqipëria, Sllovenia, Italia dhe Gjermania). Stafi akademik, studentët dhe ekspertët u ftuan për të marrë pjesë dhe për të gjallëruar diskutimet.
 

Burimet

Postime të ngjashme

 

Foto